ΘΗΣΑΥTΡΌΣ. Κέρας ἀμαλϑείας, ϰαὶ ϰῆποι Ἀδώνιδος. Thesaurus Cornucopiae et Horti Adonidis. Ed: Aldus Manutius and Urbanus Bolzanius Bellunensis

Autore CORNUCOPIAE.
Tipografo Aldus Manutius
Dati tipografici Venice, 
Prezzo Venduto/Sold
Thesaurus Cornucopiae et Horti Adonidis

the copy of the Greek philologist and poet Florent Chrétien (1541-1596)

 

Folio (303x204 mm). [10], 270 leaves. Collation: ✽10 aα–zψ84 AΑ–DΔ86 FΖ-GΗ86868. 30-38 lines per page, two- to five-line initial spaces with printed guides. Types: 1:146Gr, 2:114R, 7:114Gr. Title page with signature ✽1. Colophon on l. 270r: “Venetiis in domo Aldi Romani ſumma cura: laboréq; præmagno. Mense Augusto. M.IIII.D. Ab Ill. Senatu .V. concessum est ne quis &c. ut in cæteris. Vale qui legeris”. Leaf 270v is a blank. English 19th-century “citron” full morocco binding, panels within a triple gilt fillet and a blind-ruled roulette with, at the center, the anchor, dolphin, and the name “Aldus” in gilt, spine decorated with blind-stamped decorations and gilt title, edges gilt (preserved in a brown morocco case bearing Aldus's device at the center of the panels). A fine, wide-margined copy.

Provenance: Hans Fürstenberg (bookplate on front pastedown); William Horatio Crawford (bookplate on front flyleaf recto); Protestant College, Malta (embossed stamp on title page and following leaf); exhibition label on front flyleaf recto (“Exposé au Musée d'Art Genève Mai 1966”); ownership entry “M.P.C. Librani 1833” on front flyleaf verso; ownership entry on title page (“Vincentij Sufarmani [?] Joannis Baptistae et amicorum eius”); at bottom of title page the other ownership entry (“Cl. Christiani Q. Sept. Flor. F”) of Florent Chrétien (or Chréstien, 1541-1596), son of the physician Guillaume Chrétien. Born in Orléans, Florent was a pupil of Henri Estienne and later became tutor of the future King Henri IV, on whose account he built and organized a library. Florent Latinized his name in Quintus Septimus Florens Christianus since he was the fifth son of his parents and was born a seven-month baby. He was a poet (he took part in the writing of the famous Satyre Menippée and also wrote a satire against Ronsard), a philologist, and a translator from Greek into Latin. He left many unpublished manuscripts, which, after his death, were only partly edited by his son Claude, counselor at the parliament of Paris (cf. E. & É. Haag, La France protestante, Paris, 1858, III, pp. 457-466).

The manuscript notes on the title page providing page numbers to the index and those in Greek (unfortunately partly trimmed) in the book of Herodianus (ll. 189-214) are probably in his hand. Besides these notes, the copy presents a few corrections in text, which are attributable to Aldus and his workshop (ff. 6v, 187r, 188r, 197r, 207r, 213r, 227r, 236v, 237r).

Content: l. 2a: Aldi Manutii praefatio. — 3b: Angelus Politianus ad Guarinum Favorinum Camertem de Eclogis imprimendis. — 4a: Angeli Politiani, Aristobuli Apostolidis, Scipionis Carteromachi, Aldi Manutii epigrammata Graeca. — 4b: Scipionis Cart. ad Guarinum epistula. — 5a: Guarini Favorini Camertis ad Petrum de Medicis praefatio eclogarum. — 7a: Ps. Aelii Dionysii περὶἀκλίτωνῥημάτων. — 1a: Guarinus Favorinus Camers and Carolus Antenoreus Florentinus: Eclogae. — 178a: Carolus Antenoreus Florentinus: Τὰῥήματαδηλωτικὰτῆὑπάρξεως, τοῦπορεύεσθαι, τοῦκαθέζεσθαι (Ἰστέονὅτιδύοῥήματάεἰσιδηλωτικὰτῆςὑπὰρξεως …). — 189a: Carolus Antenoreus Florentinus: ΠαρεκβολαὶτοῦμεγάλουῥήματοςἐκτῶντοῦἩρωδιανοῦ. — 215a: Georgius Choeroboscus: Πρὸςτοὺςἐνπᾶσιτοῖςῥήμασικανόναςζητοῦνταςκαὶὁμοιότητας (οὐχρὴζητεῖνἐνπᾶσιτοῖςῥήμασι …). — 216b: Idem (?) Περὶτοῦἐφελκυστικοῦν. — 217a: De verbis anomalis sec. alphabetum (Ἄζω, ὅθενἀόριστοςπρῶτοςἄσθην... — 223b: Tractatus varii περὶἐγκλινομένωνκαὶἐγκλιτικῶν. — 226a: Tractatus (Iohannes Charax). — 229b: Tractatus (Choerobuscus, Georgius). — 232a: Tractatus (Aelius). — 235a: Johannes grammaticus Hispanus et Anonymus: De dialectis. — 246a: Eustachius de Caldaronis(?): De dialectis Homeri (Λέξειποικίλῃκεχρημένος). — 247b: Gregorius Corinthius: De dialectis. — 267b: : Περὶτῶνεἰςῶθηλυκῶνὀνομάτων (excerpt from Choeroboscus' Commentaries on Herodian's Onomastikon).

RARE FIRST EDITION of this collection of treatises on the Greek language, presented in alphabetical order, selected from the works of 34 Greek grammarians. The list of authors appears on the verso of l. ✽10 and includes Aelius Dionysius, Pausanias, Athenaeus, Apollonius, Herodian, and John of Alexander (Johannes Grammaticus).

This is one of three major grammatical works that Aldus printed during this time, the other two being the grammars of Urbanus Bellunensis and Johannes Crastonus.

The text is printed in Aldus's beautiful large Greek type; his small Greek type, which makes its first appearance in the preface, is later used in his 8vo editions.

In his preface, Aldus wrote of the history of his press and the difficulties of his work: “Postq[uam] suscepi hac duram provinciam (annus enim agitur iam septimus) possem iureiurando affirmare me tot annos ne horam quidem solidae habuisse quietis” (“Since I took up this wearisome activity – now in its seventh year – I can swear to you that I have not had in so many years a single hour of undisturbed rest”). According to this, Aldus had set up his press some five years before he printed his first book in 1494. In the preface, Aldus also mentions the publication of his Greek Aristotle in five volumes.

After this preface is a short note from Poliziano to Guarino Camerti, confirming that this text had indeed been some years in preparation (Poliziano had died in September 1494). Camerti's dedication (in Greek) to Piero de' Medici is similarly out of date, as the Medici were exiled from Florence in 1494. However, the Florentine origins of this particular edition are quite unambiguous. The other scholars involved in the project are Scipione Forteguerra and Urbanus Bolzanius.

“In the Thesaurus Cornucopiae of 1496, Aldus and his collaborators collected and edited with incredible labor the work of thirty-four ancient grammarians. The volume established the high goals of careful editing and scholarship maintained by the numerous scholars who later composed the so-called Aldine Academy” (A. Lemke, Aldus Manutius and his Thesaurus Cornucopiae).

Goff, T-158; HC, 15493; Ahmanson-Murphy, 8; BMC, V, 555; GW, 7571; Renouard, p. 9.1; Hoffmann, II, 116; Myriobiblon I, no. 9.

  • Thesaurus Cornucopiae et Horti Adonidis
  • Thesaurus Cornucopiae et Horti Adonidis
  • Thesaurus Cornucopiae et Horti Adonidis
  • Thesaurus Cornucopiae et Horti Adonidis
  • Thesaurus Cornucopiae et Horti Adonidis
  • Thesaurus Cornucopiae et Horti Adonidis
  • Thesaurus Cornucopiae et Horti Adonidis
  • Thesaurus Cornucopiae et Horti Adonidis